Regulamin wynajmu

1.  Strony umowy

a.  Biuro rezerwacji (Biuro) - motoIT Sp. z o.o., operator serwisów Fleet Poland oraz Fleet Travel, świadczący usługi w zakresie rezerwacji usług Wynajmu. 

b.  Klient - osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gosodarczą lub osoba prawna korzystająca z usług Biura.

2. Definicje

a. System - system rezerwacyjny samochodów udostępniony Klientom na stronach obsługiwanych przez Biuro. System gwarantuje bezpieczeństwo danych wprowadzanych przez Klienta.

b. Wypożyczalnia - dostawca usług wynajmu, który prezentuje swoje usługi za pośrednictwem Systemu Biura. Wypożyczalnia ma tytuł prawny do wynajmowania samochodów w krótkich i długich terminach za pośrednictwem Systemu Biura.

c.  Usługa - Biuro świadczy Usługi w zakresie rezerwacji samochodów dla Klientów w Wypożyczalniach. Usługi świadczone są na podstawie danych wprowadzonych do systemu i wybranych odpowiednich opcji Usługi przez Klienta. 

3.  Ogólne warunki

Ogólne warunki dotyczą procesu rezerwacji i nie są wiążące dla samego procesu zawarcia i realizacji umowy wynajmu między Klientem a Wypożyczalnią. Warunki najmu są uzgadniane i akceptowane przez klienta w momencie podpisania umowy najmu i odbioru auta. 

Klient, aby móc skorzystać z Usługi musi mieć ukończone 21 lat oraz minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu pojazdów. Niektóre wypożyczalnie zastrzegają sobie jednak wiek wyższy niż 21 lat, a informacje o tym Klient znajdzie w szczegółowych warunkach dostępnych przy konkretnych opcjach wynajmu. 

Aby móc skorzystać z usług wynajmu, Klient musi legitymować się ważnym na terenie Polski prawem jazdy oraz dowodem osobistym, a w przypadku obcokrajowców - paszportem. Prawo jazdy musi być wydane z zastosowaniem alfabetu łacińskiego. W pozostałych przypadkach oraz w przypadku praw jazdy wydanych w państwach: USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Rosja wymagane jest Międzynarodowe Prawo Jazdy.

Do skorzystania z Usług wymagane jest, aby Klient posiadał kartę kredytową ważną minimum 1 miesiąc dłużej niż planowana data zwrotu samochodu.

Akceptacja niniejszych warunków przez Klienta jest jednoznaczna z ich akceptacją przez wszystkie osoby, które będą użytkowały wynajęty samochód. 

4.  Szczegółowe Warunki Wynajmu

Szczegółowe warunki wynajmu, takie jak: opłaty za ubezpieczenie udziału własnego w szkodach, podstawienie i odbiór samochodu, wyposażenie dodatkowe są zależne od Wypożyczalni. Informacje o wszelkich opłatach i depozycie są dołączane do prezentacji oferty oraz po jej wybraniu, do potwierdzenia złożenia rezerwacji, którą Klient otrzymuje od Biura. 

Biuro jest odpowiedzialne za dołożenie wszelkich starań, aby Szczegółowe Warunki Wynajmu w Systemie oraz przesyłane Klientom w potwierdzeniu złożenia rezerwacji były aktualne w dniu składania zapytania o Usługę. 

Wynajmowanym samochodem można wyjeżdżać za granicę. Warunki, w tym lista krajów do których można lub nie można wyjeżdżać, a także ewentualne dopłaty, będą widoczne zarówno w Informacjach o ofercie, jak i w potwierdzeniu złożenia rezerwacji Usługi. 

Klient zobowiązany jest do zapoznania się z wszelkimi Szczegółowymi warunkami Wynajmu. 

5.  Warunki rezerwacji samochodów

Klient jest w pełni odpowiedzialny za: 

poprawność danych wprowadzonych do formularza,
dopełnienie warunków wynajmu, takich, jak posiadanie wymaganych dokumentów oraz karty kredytowej,

Rezerwacje uznaje się za ważne tylko w momencie, gdy Klient otrzymał od Biura e-mailem lub faxem potwierdzenie złożenia rezerwacji. Klient zobowiązany jest do upewnienia się, że otrzymał poprawny dokument potwierdzający złożenie rezerwacji na wynajem samochodu. W przypadku nieotrzymania przez Klienta niniejszego dokumentu, Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie biuro i wspólnie ustalić możliwe przyczyny oraz rozwiązanie, w tym podanie alternatywnego adresu email. 

Wypożyczalnie zastrzegają sobie prawo zmiany oferowanego modelu w ramach jednaj klasy. Nie powoduje to zmiany warunków rezerwacji i nie stanowi podstawy do odstąpienia od zawarcia umowy najmu.

Wypożyczalnie zastrzegają sobie prawo do zaoferowania samochodów z klas wyższych niż rezerwowana przez Klienta. Nie powoduje to zmiany warunków rezerwacji i nie stanowi podstawy do odstąpienia od zawarcia umowy najmu. Jednocześnie Wypożyczalnia nie pobiera dodatkowych opłat z tytułu wynajmu samochodu wyższej klasy, niż oferowany. 

6.  Ceny

Podane w systemie ceny są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT 23%). Wszystkie oferty zawierają podstawowe ubezpieczenie AC (CDW/TP)/OC (TPW) /NNW (PAI) z założonymi udziałami własnymi. Ich wysokość zależna jest od Szczegółowych Warunków Wynajmu konkretnej Wypożyczalni. Informacje o Udziałach własnych oraz o kosztach ich ograniczenia lub zniesienia znajdują się przy prezentacji oferty oraz w potwierdzeniu złożenia rezerwacji, które Klient otrzymuje od Biura.

Podane, oferowane i zaakceptowane przez Klienta ceny są cenami, po których Klient zawrze umowę wynajmu z Wypożyczalnią. 

Usługi dodatkowe (prezentowane w ofertach, tj. podstawienia, odbiory, wyposażenie dodatkowe, ubezpieczenia dodatkowe) będą także opublikowane w dokumencie potwierdzającym złożenie rezerwacji i muszą być opłacone w momencie podpisania umowy najmu. Biuro gwarantuje, że wszystkie przedstawione oferty zawierają nielimitowany przebieg, co znaczy, że nie ma żadnych dopłat za przebieg kilometrów w trakcie wynajmu. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach i klasach może zdarzyć się, że dana oferta będzie zawierała limit kilometrów. Informacja o tym będzie widoczna w momencie prezentacji oferty, Szczegółowych Warunkach Wynajmu, a także w potwierdzeniu złożenia rezerwacji. 

Doba wynajmu trwa 24 godziny i rozpoczyna się w dniu i o godzinie wskazanej w rezerwacji, nie później niż w momencie odbioru samochodu z Wypożyczalni. Przedłużenie wynajmu o 1 godzinę w stosunku do umówionej, nie skutkuje naliczenia dodatkowej doby. Jednakże przedłużenie wynajmu o ponad 1 godzinę możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej autoryzacji w wypożyczalni i opłaceniu stawki za dodatkowy wynajem. 

W ofertę jak i w cenę wynajmu nie jest wliczone paliwo, opłaty za autostrady i drogi krajowe, winiety oraz inne opłaty eksploatacyjne. Klient oraz wszystkie osoby, które w jego imieniu użytkować będą wynajęty samochód, są odpowiedzialne za utrzymanie stanu technicznego i wizualnego wynajętego samochodu. 

7.  Płatność i depozyt

Za wynajem Klient zobowiązany jest dokonać płatności bezpośrednio do Wypożyczalni w momencie odbioru samochodu, chyba że Szczegółowe Warunki Wynajmu stanowią inaczej. Dla procesu weryfikacji Klient zobowiązany jest do wypełnienia Ogólnych Warunków niniejszego Regulaminu. 

Płatność może być realizowana kartą kredytową lub gotówką. Podstawową walutą jest Polski Złoty (PLN), jednakże większość Wypożyczalni akceptuje także płatności w Euro (EUR). Informację o tym Klient znajdzie w prezentacji oferty oraz w potwierdzeniu złożenia rezerwacji. Karta kredytowa Klienta jest autoryzowana na podaną w ofercie i zaakceptowaną przez Klienta kwotę depozytu w momencie odbierania samochodu z Wypożyczalni. Akceptowane rodzaje kart: to Visa i Mastercard. Jeśli Klient chce dokonać płatności inną kartą, zobowiązany jest do kontaktu z Biurem celem potwierdzenia takiej możliwości. 

Istnieje możliwość dokonania przedpłaty za wynajem. Opcja taka jest możliwa, po wcześniejszej informacji do Biura przez Klienta i nie zmienia ona wymogów formalnych Ogólnych Warunków niniejszego Regulaminu (m.in. nie zwalnia z konieczności posiadania Karty Kredytowej).

Dla zapewnienia wystarczającej obustronnej (Klienta oraz Wypożyczalni) gwarancji realizacji rezerwacji, wymagane jest podanie przy użyciu szyfrowanego formularza danych karty kredytowej Klienta, jako gwarancji Rezerwacji. Wymagane jest, aby Klient posiadał kartę kredytową ważną minimum 1 miesiąc dłużej niż planowa data zwrotu samochodu. Do momentu odbioru samochodu i podpisania stosownej umowy wynajmu, żadne środki nie zostaną pobrane z karty Klienta. Klient zobowiązany jest zapewnić to, by karta dysponowała stosownym limitem, umożliwiającym dokonanie depozytu i ewentualnej płatności za wynajem. 

Wypożyczalnia oraz Biuro ma prawo do dokonania operacji preautoryzacji (w kwocie nie większej niż wysokość ustalonego Depozytu) na karcie kredytowej Klienta celem weryfikacji jej ważności i potwierdzenia dostępności środków. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek problemy z weryfikacją Biuro, jak i Wypożyczalnia zobowiązane są do kontaktu z Klientem, w celu wyjaśnienia niezgodności. Jeżeli niezgodności te nie zostaną usunięte w ciągu 24 godzin od ich zgłoszenia Klientowi, rezerwacja zostanie anulowana, a Klient i Wypożyczalnia lub biuro zostaną o tym powiadomione. 

8.  Odbiór i zwrot samochodu

Klient określa dokładne daty i godziny odbioru i zwrotu samochodu z Wypożyczalni w momencie składania zlecenia na usługę. Jeżeli dokładne godziny odbioru i/lub zwrotu samochodu nie są znane Klientowi, jest on zobowiązany do poinformowania Biura o tej/tych godzinach nie później niż na 72 godziny przed rozpoczęciem wynajmu.  

Opcje podstawienia samochodu na lotnisko możliwe są jedynie po wcześniejszym podaniu numeru lotu. Informacja ta powinna zostać zgłoszona w momencie składania rezerwacji lub najpóźniej na 72 godziny przed rozpoczęciem terminu wynajmu.

Opcja podstawienia i/lub zwrotu na terenie miasta, możliwa jest po wcześniejszym podaniu dokładnego adresu. Informacja ta powinna zostać zgłoszona w momencie składania rezerwacji lub najpóźniej na 72 godziny przed rozpoczęciem terminu wynajmu.

9. Ubezpieczenie

Samochody oferowane przez Wypożyczalnie za pośrednictwem Systemu, posiadają ubezpieczenie

Auto-Casco - AC (CDW/TP)
Odpowiedzialności Cywilnej - OC (TPW)
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - NNW (PAI) 

z założonymi udziałami własnymi w wysokości nie przekraczającej autoryzowanego depozytu. Na specjalne życzenie Klienta Biuro może dokonać rezerwacji z ograniczeniem tej kwoty lub jej całkowitym zniesieniem.

Biuro informuje, że żadne ubezpieczenie nie pokrywa:

skutków umyślnego wyrządzenia szkody,
ucieczki z miejsca kolizji i wypadku,
szkód spowodowanych kierowaniem pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających,
kradzieży samochodu, kiedy kluczyki i/lub dokumenty nie zostaną zwrócone Wypożyczalni,
szkód nie zgłoszonych Wypożyczalni,
szkód, co do których Klient odmówił wypełnienia stosownych dokumentów potrzebnych w procesie ich likwidacji.

10.  Zmiana i rezygnacja z rezerwacji

Biuro umożliwia dokonanie 2 bezpłatnych zmian rezerwacji. Jednakże w przypadku dokonania zmiany na mniej niż 48 godzin przed planowanym terminem odbioru samochodu, Biuro nie gwarantuje autoryzacji tych zmian w Wypożyczalni. W takim przypadku jedynie zmiany potwierdzone przez Biuro Klientowi na piśmie faxem bądź e-mailem będą traktowane jako zautoryzowane. Trzecia i każda kolejna zmiana może skutkować obciążeniem karty kredytowej Klienta kwotą 25 PLN (ok. 5 EUR).

Biuro stosuje liberalne warunki składania rezerwacji, jednakże dla zapewnienia odpowiednich standardów oraz gwarancji określa następujące zasady ich anulacji:

anulacja rezerwacji na minimum 72 godziny przed planowanym odbiorem nie skutkuje obciążeniem karty kredytowej Klienta,
anulacja rezerwacji pomiędzy 18 a 72 godziny przed planowanym odbiorem samochodu może skutkować obciążeniem karty kredytowej Klienta równowartością 1 doby wynajmu rezerwowanego samochodu,
w sytuacji nieodebrania samochodu lub anulowania rezerwacji na mniej niż 18 godzin przed planowanym odbiorem samochodu, może skutkować obciążeniem karty kredytowej Klienta w wysokości 20% całkowitego kosztu rezerwacji lub równowartością 2 dni wynajmu, jeśli 20% kwoty za cały wynajem stanowi mniej niż równowartość 2 dni wynajmu. 

11.  Ochrona danych osobowych

Biuro gwarantuje, że dane przekazane przez Klienta za pośrednictwem Systemu są bezpieczne i z zastosowaniem zabezpieczonego protokołu SSL.

Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przekazanych danych osobowych do realizacji zamówionych przez Klienta w Usłudze celów oraz w celach marketingowych związanych z promocją usług motoIT Sp. z o.o. Klient przyjmuje do wiadomości, że dane te będą przekazywane Wypożyczalni, do której złożona została rezerwacja, tylko i wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usługi.

12.  Prezentacja oferty

Biuro dokłada wszelkich starań, aby prezentowane oferty, informacje o Wypożyczalniach były aktualne. Jednocześnie Biuro nie bierze odpowiedzialności za poprawność i adekwatność opisu z rzeczywistością. Biuro nie bierze odpowiedzialności za podstawienie do wynajmu przez Wypożyczalnię innego niż prezentowany i rezerwowany model samochodu, w klasie odpowiadającej rezerwowanemu. Klient nie może z tego tytułu rościć żadnych praw do odszkodowania zarówno w stosunku do Biura jak i Wypożyczalni.

13.  Odpowiedzialność oraz jej ograniczenia

Biuro ponosi odpowiedzialność za błędy popełnione przez swoich pracowników na etapie prezentacji oferty oraz składania rezerwacji w Wypożyczalni.

Biuro nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności zarezerwowanego samochodu, w przypadku, gdy Wypożyczalnia potwierdziła poprzez Biuro rezerwację i nie może zapewnić Klientowi zarezerwowanego samochodu.

Biuro nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane błędami Systemu niezależnymi od Biura, przerwami w jego działaniu. 

Biuro dokłada wszelkich starań, aby dostępność prezentowanych w ofercie samochodów była jak najwyższa, ale nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności samochodów Wypożyczalni prezentowanych w systemie. Biuro nie jest właścicielem prezentowanych samochodów w Systemie. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zgodność wynajmowanych samochodów z danymi w Systemie, a także za ich stan techniczny, wizualny oraz poziom wyposażenia. 

Biuro nie jest w żaden sposób odpowiedzialne za straty na osobie, mieniu, a także za inne roszczenia wynikłe przez działanie sił niezależnych od Biura, w tym sił wyższych (wybuchy, powodzie, lawiny, pożary, złe warunki atmosferyczne, stan wojenny, wojnę, sabotaż, nawałnice, huragany, choroby, kwarantannę i inne) mające wpływ na zmianę lub anulowanie rezerwacji przez Biuro lub Wypożyczalnię.

14.  Reklamacje

Reklamacje są przyjmowane przez Biuro jedynie w formie pisemnej (listownie, faxem, e-mailem). Biuro przyjmuje jedynie reklamacje dotyczące odpowiedzialności Biura. Wszelkie niezgodności dotyczące standardów Wypożyczalni (dotyczące stanu, klasy, modelu i wyposażenia samochodu, punktualności itp.) powinny być zgłoszone do Wypożyczalni. Jedynie spory nierozstrzygnięte z Wypożyczalniami mogą być zgłaszane do Biura jedynie w celu informacyjnym. Biuro deklaruje chęć pomocy w rozwiązaniu problemu pomiędzy Klientem, a Wypożyczalnią. 

15.  Informacje dodatkowe

Niniejszy regulamin został sporządzony zgodnie z prawem polskim. Wszelkie spory wynikłe w czasie realizacji umowy będą rozstrzygane tylko i wyłącznie przez sąd właściwy dla siedziby Biura.

Biuro zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie. Utrata ważności jednego lub więcej zapisów niniejszych Warunków nie powoduje utraty ważności całego dokumentu. 

Niniejsze warunki zostały sporządzone dnia 19.01.2012 i są od tego dnia wiążące.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego