Regulaminy

I. DEFINICJE:

Regulamin - określa szczegółowe warunki Umów najmu zawieranych przez Fleet Poland Sp. z o.o. w ramach Fleet Poland - wypożyczalni samochodów. Regulamin jest integralną częścią umowy najmu.

Wynajmujący - Fleet Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Wielicka 181A/33, 30-663 Kraków, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000615791, z kapitałem zakładowym 5 000,00 (pięć tysięcy) złotych. NIP: 6793127559, Regon 364348184 zwany również w niniejszym regulaminie: „Fleet Poland”

Najemca – konsument, osoba fizyczna prowadząca działalność, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna, której - na mocy ustawy - została przyznana zdolność prawna.

Użytkownik - Najemca lub osoba upoważniona przez Wynajmującego na wniosek Najemcy do kierowania pojazdem.

Pojazd/Samochód - samochód przeznaczony do wynajmu, spełniający wymagania dopuszczenia do ruchu drogowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Cennik - wspólnie uzgodniony cennik wynajmu poszczególnych grup samochodów w określonych przedziałach czasu. Cennik może zostać sporządzony jako odrębny dokument.

Lokalizacje - miejsca, w których Wynajmujący posiada własne oddziały lub wspólnie uzgodnione inne miejsce przekazania/odbioru samochodu.

Ubezpieczenie - ubezpieczenie Pojazdów w zakresie ubezpieczenia posiadaczy Pojazdów od Odpowiedzialności Cywilnej (OC), ubezpieczenia Auto-Casco (AC).

Umowa najmu - dokument, na podstawie którego Wynajmujący przekazuje Najemcy samochód.

Protokół odbioru/Zdania - dokument na podstawie którego Najemca odbiera samochód od Wynajmującego lub zdaje Wynajmującemu samochód po okresie jego użytkowania.

Wynajem samochodu - odpłatna usługa najmu Pojazdu na określony wspólnie czas, na rzecz wskazanego przez Najemcę Użytkownika, wg cen zdefiniowanych w Umowie najmu.

Tabela opłat - wykaz opłat zawierających stawki opłat administracyjnych przewidzianych dla zdarzeń, stanowi on integralną część Regulaminu wypożyczalni.

Infolinia Techniczna (IT) - jednostka Wynajmującego odpowiedzialna za autoryzację wszelkich napraw obsługi technicznej, szkodowych oraz przyjmowanie zgłoszeń od Najemcy w zakresie wskazanym w Regulaminie. IT stanowi bezpośrednie wsparcie dla Najemcy w trakcie użytkowania wynajętego samochodu.

II. WYNAJEM I ZWROT SAMOCHODU

1. Wynajmujący zgadza się wynająć, a Najemca przyjąć, na warunkach umowy najmu, Regulaminu oraz pozostałych uzgodnionych postanowień, samochód. Okres wynajmu rozpoczyna się z datą, godziną oraz w miejscu oznaczonych w umowie najmu.

2. Najemca zobowiązany jest zwrócić samochód Wynajmującemu z kompletem kluczy, dowodem rejestracyjnym i polisą oraz pozostałym przekazanym wyposażeniem w dniu, o godzinie i w miejscu ustalonym w umowie najmu.

3. Przedłużenie okresu wynajmu wymaga zgody Wynajmującego. Każde przedłużenie najmu musi być dokonane przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Najemcy.

4. Brak przedłużenia najmu pojazdu i niezwrócenie go w ciągu 12 godzin od momentu zakończenia Umowy najmu może zostać potraktowane jako przywłaszczenie pojazdu.

5. W przypadku braku kontaktu z Najemcą w ciągu 12 godzin od daty i godziny zakończenia umowy i niezwrócenia przez Najemcę samochodu Wynajmujący ma prawo potraktować ten fakt jako przywłaszczenie i zgłosić na Policję. Opłata administracyjna za rozpoczęcie p r o c e d u r y zgłoszenia przywłaszczenia określona jest w Regulaminie.

6. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu Wynajmującemu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy jego odbiorze. Ewentualne braki paliwa, poświadczone podczas zwrotu pojazdu w Protokole odbioru/Zdania, zostaną uzupełniane na koszt Najemcy. Dodatkowo Najemca, w takim wypadku, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego kwoty zgodnie z tabelą opłat, zawartą w dalszej części Regulaminu. Jeżeli Najemca zwróci samochód w miejscu innym niż wskazane w umowie, Wynajmujący ma prawo do obciążenia Najemcy kwotą określoną w Regulaminie.

III. SERWIS, PRZEGLĄDY, NAPRAWY, UŻYTKOWANIE

1. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność naprawy samochodu, wizyty w serwisie lub w przypadku w y s t ą p i e n i a s z k o d y komunikacyjnej Najemca zobowiązany jest do kontaktu z Wynajmującym i postępowania zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez Wynajmującego.

2. Najemca i Użytkownik zobowiązują się do korzystania z przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, należytą starannością i na zasadach opisanych w Regulaminie oraz w Umowie najmu, a w szczególności:

a) zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą, między innymi poprzez niepozostawianie samochodu bez zamknięcia, aktywowanie systemu zabezpieczającego,

b) niepozostawiania dokumentów dotyczących pojazdu (w szczególności dowodu rejestracyjnego) i kluczyków w samochodzie po jego opuszczeniu,

c) utrzymywania pojazdu w należytej czystości,

d) korzystania z pojazdu zgodnie z zaleceniami oraz uwagami przekazanymi przez Wynajmującego,

e) dokonywania kontroli technicznej samochodu i serwisu we wskazanej przez Wynajmującego stacji.

3. Najemca i Użytkownik nie może:

a) przekraczać limitu przewożonych osób określonych dla danego typu pojazdu,

b) przekraczać limitu ładowności dla danego typu pojazdu,

c) holować innych pojazdów przy użyciu wynajmowanego pojazdu,

d) udostępniać pojazd innej osobie niż osoba wskazana zgodnie z umową lub też udostępniać go do prowadzenia osobie, która nie posiada odpowiednich uprawnień zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

e) dokonywania jakichkolwiek zmian lub modyfikacji w pojeździe bez uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności,

f) spożywania alkoholu w wynajętym samochodzie,

g) oddawania pojazdu do korzystania osobom trzecim w jakiejkolwiek formie prawnej (umownie) lub faktycznej (posiadanie/dzierżawienie) poza formami zawartymi w niniejszym Regulaminie i Umowie najmu,

h) używania pojazdu w wyścigach, rajdach, zawodach, testach samochodów,

i) prowadzenia pojazdu gdy Użytkownik pozostaje pod jakimkolwiek wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków lub innych substancji, osłabiających jego świadomość i zdolność reakcji,

j) używania samochodu niezgodnie z przepisami prawa,

k) przewożenia jakichkolwiek zwierząt,

l) przewożenia materiałów wybuchowych, żrących, o silnym, intensywnym zapachu,

ł) palenia w samochodzie tytoniu oraz wyrobów tytoniowych,

n) użytkowania samochód w celach zarobkowych, w szczególności w zakresie odpłatnego przewozu osób,

4. Najemca jest zobowiązany do ponoszenia kosztów bieżącej eksploatacji pojazdu, w szczególności takich jak:

a) tankowanie paliwa,

b) uzupełnianie płynu do spryskiwaczy,

c) opłacanie parkingów, autostrad itp.,

d) sprawdzenie stanu ogumienia (w szczególności ciśnienia), uzupełnianie ciśnienia w ogumieniu oraz dokonanie naprawy/wulkanizacji ogumienia w razie potrzeby,

e) utrzymywanie czystości pojazdu wewnątrz i na zewnątrz,

f) regulowanie nałożonych środków karnych, w tym mandatów, - związanych z użytkowaniem samochodu przez Użytkownika,

g) uzupełnienie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, AdBlue, płynu hamulcowego.

Wskazane powyżej opłaty oraz koszty obciążają wyłącznie Najemcę i nie obciążają w żaden sposób Wynajmującego. Najemca jest zobowiązany do użytkowania samochodu zgodnie z jego instrukcją i przeznaczeniem. Niestosowanie się do zapisów Regulaminu, Umowy najmu, instrukcji oraz innych uzgodnionych warunków obciąża Najemcę odpowiedzialnością za wynikłe szkody. Jeśli w trakcie trwania umowy zajdzie konieczność wykonania przeglądu okresowego, gwarancyjnego lub innej czynności serwisowej, Najemca zobowiązany jest do udostępnienia na czas w/w czynności wynajmowanego samochodu.

5. Wszelkie czynności serwisowe muszą posiadać autoryzację Wynajmującego, a naprawy mogą być wykonane jedynie we wskazanych lub zaakceptowanych przez Wynajmującego punktach serwisowych. W przypadku wykonania czynności serwisowych bez autoryzacji Wynajmującego lub w miejscu niewskazanym przez niego, Wynajmujący może odmówić zwrotu kosztów poniesionych przez Najemcę lub zwrócić się o zwrot kosztów do Najemcy, jeśli za te czynności został obciążony Wynajmujący. Najemca jest zobowiązany kontrolować przebieg pojazdu celem wykonania przeglądu gwarancyjnego w terminie oraz dbać o przestrzeganie terminów badań technicznych.

6. Wynajmujący jest zobowiązany do zapewnienia samochodu zastępczego w przypadku awarii, naprawy lub szkody komunikacyjnej wynikłych z przyczyn niezawinionych przez Najemcę i powodując unieruchomienie samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny. Pojazd zastępczy powinien być dostarczony w miarę możliwości niezwłocznie.

7. Wynajmujący może nie dostarczać pojazdu zastępczego w przypadku awarii pojazdu oraz w pozostałych przypadkach, jeżeli jest do tego zobowiązany w sytuacji, gdy:

a) Najemca jest opóźniony z zapłatą czynszu za jakikolwiek wynajmowany pojazd od Wynajmującego,

b) unieruchomienie pojazdu wynikło z powodu utraty kluczyków lub dokumentów dotyczących pojazdu (w szczególności dowodu rejestracyjnego i dowodu zawarcia polisy ubezpieczenia),

c) unieruchomienie pojazdu nastąpiło poza terytorium Polski, a wynajmujący nie wykupił zgody na wyjazd za granicę/dodatkowego ubezpieczenia .

8. Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących oraz postanowień Regulaminu i Umowy najmu, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę wynikające z jakiejkolwiek niemożliwości korzystania i użytkowania samochodu, awarii pojazdu, uszkodzenia pojazdu, wypadku lub czynu zabronionego ustawą.

9. Jeżeli podczas eksploatacji pojazdu zapali się jakakolwiek lampka kontrolna lub/i informacja o konieczności wykonania serwisu, Użytkownik jest zoobowiązany do niezwłocznego kontaktu z Infolinią Techniczną.

10. W trakcie trwania najmu Wynajmujący ma prawo do przeprowadzenia inspekcji stanu technicznego i sposobu użytkowania pojazdu w celu sprawdzenia realizowania przez Najemcę warunków umowy. Wynajmujący jest upoważniony do umieszczenia na samochodach, będących przedmiotem najmu, swoich oznaczeń identyfikacyjnych.

11. Przekazany przez Wynajmującego samochód jest sprawny technicznie, bez jakichkolwiek usterek czy też uszkodzeń. Jeżeli Najemca posiada jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące stanu pojazdu powinien on wpisać je do protokołu przekazania pojazdu pod rygorem uznania, że usterki lub uszkodzenia powstały w okresie użytkowania pojazdu przez Najemcę. Brak adnotacji dokonanych w protokole przez Najemcę lub Użytkownika oznacza przyjęcie pojazdu bez zastrzeżeń. Postanowienia niniejszej jednostki redakcyjnej nie dotyczą usterek lub uszkodzeń, które mogą zostać zauważone dopiero przy dokonywaniu oględzin przy użyciu specjalnego sprzętu, wymagających wiedzy fachowej z zakresu mechaniki samochodowej lub wymagających demontażu części pojazdu.

12. Naruszenie przez Najemcę warunków używania samochodu uprawnia Wynajmującego do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, odebrania pojazdu, obciążenia kosztami organizacji transportu pojazdu do miejsca zwrotu wyznaczonego w umowie oraz zwrotu wszystkich kosztów poniesionych przez Wynajmującego. Przekroczenie granicy RP wynajmowanym przez Najemcę samochodem wymaga uprzedniego poinformowania Wynajmującego o tym fakcie oraz zakupu dodatkowego ubezpieczenia. Koszt wymienionego ubezpieczenia ponosi Najemca. W przypadku przekroczenia przez Najemcę wynajmowanym pojazdem granic RP bez zgody Wynajmującego Najemca jest zobowiązany do zapłaty kwoty zgodnie z tabelą opłat wskazanej w Regulaminie oraz do pokrycia wszystkich szkód wynikających z używania pojazdu poza granicami RP. Poinformowanie o zamiarze przekroczenia granicy musi nastąpić w formie pisemnej albo w formie poczty elektronicznej co najmniej 48 godzin przed planowanym przekroczeniem granicy.

13. Wynajmowane pojazdy mogą być wyposażone w nadajniki i odbiornik GPS, które monitorują położenie pojazdu. Dane z modułu GPS mogą być przekazane Najemcy w postaci dostępu do systemu informatycznego za dodatkową opłatą.

14. Najemca jest odpowiedzialny za szkody, przestoje, i będące konsekwencją powyższego, opłaty parkingowe spowodowane przez Użytkownika lub osobę której Użytkownik powierzył pojazd bez zgody Wynajmującego, związane z użyciem pojazdu w sposób sprzeczny z celem jego użytkowania lub postanowieniami Umowy najmu bądź Regulaminu (w szczególności wyrządzone osobom trzecim).

IV. TABELA OPŁAT/CENNIK

1. Opłata za wynajem pobierana jest zawsze z góry zgodnie ze stawkami obowiązującymi w dniu zawarcia umowy chyba że strony ustalą inaczej.

2. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności.

3. Wynajmujący obciąży Najemcę dodatkową kwotą - ustaloną według aktualnych cen rynkowych - regulującą braki w samochodzie i jego wyposażeniu w stosunku do stanu występującego przy zawarciu umowy.

4. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktur VAT bez jego podpisu.

5. Czynsz jest płatny w okresach dziennych, o ile co innego nie wynika z Umowy najmu.

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy najmu strony ustalają, że sposobem rozliczenia w określonych przypadkach będą opłaty określone w Regulaminie z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 12 poniżej.

7. Najemca jest zobowiązany do zapłaty następujących opłat:

a. brak/zniszczenie dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej, naklejki rejestracyjnej na szybie - 600,00 zł brutto,

b. brak/zniszczenie kluczyka z pilotem centralnego lub/i pilota centralnego zamka 500,00 zł brutto,

c. nieautoryzowany wyjazd samochodu poza granicę RP - trzykrotność stawki czynszu za każdy dzień przebywania samochodu poza granicami RP, liczone proporcjonalnie do wysokości czynszu wynajętego pojazdu,

d. palenie tytoniu lub wyrobów tytoniowych w samochodzie - 300,00 zł brutto,

e. brak kołpaka oryginalnego/zamiennika - 150,00 / 40,00 zł brutto,

f. pranie tapicerki - 350,00 zł brutto,

g. utrata gwarancji z winy Najemcy - 5000,00 zł brutto,

h. brak dokumentów technicznych (rejestr obsługi, książka gwarancyjna, instrukcja obsługi) - 300,00 zł brutto,

i. brak/uszkodzenie części samochodu, wyposażenia i innych elementów pojazdu - opłata według cennika producenta + 35% zł brutto,

j. opłata administracyjna za rozpoczęcie procedury przywłaszczenia samochodu - 10.000,00 zł brutto,

k. zwłoka w zwrocie pojazdu - trzykrotność stawki dobowej wynajmu za każdą rozpoczętą dobę w zł brutto,

l. opłata administracyjna za każdą szkodę likwidowaną w ciężar polisy Auto-Casco od 500 do 3000,00 zł brutto, zależnie od grupy samochodu. Opłata administracyjna jest określona w umowie najmu.

m. zwolnienie z Opłaty administracyjnej za każdą szkodę likwidowaną w ciężar polisy Auto-Casco (punkt o) - od 30,00 zł brutto w skali doby lub od 150 złotych brutto w skali miesiąca, zależnie od grupy samochodu. Konkretne stawki ustalone są w Umowie najmu,

n. udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania i/lub organów administracji o użytkowniku pojazdu, którym dokonano wykroczenia i/lub przestępstwa - 100 zł brutto,

o. uzupełnienie brakującego paliwa - 10,00 / litr zł brutto,

p. udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej do jego prowadzenia albo niezgłoszonej jako kierowca pojazdu Wynajmującemu - 1000 zł brutto.

q. transport samochodu do najbliższego oddziału Najemcy w przypadkach rozwiązania umowy z winy Wynajmującego - 10 zł/km brutto. W przypadku kiedy po rozwiązaniu umowy pojazd wymaga naprawy, Najemca zapłaci Wynajmującemu opłatę w wysokości 1/30 stawki miesięcznej czynszu pojazdu, którego dotyczyła umowa, za każdy dzień, kiedy Wynajmujący nie mógł korzystać z tego pojazdu po rozwiązaniu umowy.

8. Opłata jest wymagana po upływie trzech dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty przez Wynajmującego.

9. Opłaty określone powyżej są należne w pełnej wysokości, za każde jedno z naruszeń umowy.

10. Rozwiązanie umowy Najmu niezależnie od jego formy, nie wpływa na obowiązek uregulowania opłat.

11. Jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wysokość opłaty, Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość opłaty na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem pkt. 12 poniżej.

12. W przypadku Najemcy będącego konsumentem wszelkie opłaty administracyjne wskazane w treści Regulaminu mają charakter orientacyjny. Wysokość opłaty obciążającej Najemcę zostanie wskazana po wygaśnięciu umowy najmu.

13. Wynajmujący uprawniony jest do pobrania od Najemcy kaucji na zabezpieczenie należności wynikających z Umowy najmu. Potrąceń z kwoty kaucji może dokonywać wyłącznie Wynajmujący. W przypadku dokonania potrącenia z kaucji Najemca jest zobowiązany uzupełnić kaucję w terminie 3 dni od otrzymania wezwania.

14. W przypadku naliczenia opłaty za rozpoczęcie procedury przywłaszczenia samochodu Wynajmujący nie nalicza opłaty za zwłokę w zwrocie pojazdu. Opłata za rozpoczęcie procedury przywłaszczenia samochodu nie jest naliczana, w przypadku gdy Najemcą jest konsument.

V. WYPADKI, SZKODY I KRADZIEŻE

1. Każdy wypadek lub uszkodzenie, każdą utratę lub kradzież pojazdu należy niezwłocznie zgłosić w najbliższej jednostce policji i uzyskać poświadczenie zgłoszenia szkody, a także powiadomić Wynajmującego pod numerem Infolinii Technicznej (czynnej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu), i postępować dalej według przekazywanych wskazówek. Najemca jest zobowiązany sporządzić Protokół Zdarzenia według wzoru Wynajmującego.

2. W sporządzonym protokole Najemca powinien umieścić wszystkie dane uczestników i świadków wypadku. W żadnym wypadku N a j e m c a n i e m o ż e akceptować żądań osób trzecich. Najemca jest zobowiązany do udzielenia nieodpłatnej pomocy Wynajmującemu oraz/lub jego towarzystwom ubezpieczeniowym we wszystkich roszczeniach lub sprawach sądowych w związku z wypadkiem lub szkodą.

3. W przypadku uszkodzenia lub awarii użytkowanego samochodu Najemca ma obowiązek zabezpieczenia pojazdu, minimalizując rozmiar szkody własnym staraniem i kosztem.

VI. UBEZPIECZENIE

1. Najemca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane przez osoby upoważnione/wskazane przez niego do korzystania z wynajmowanego pojazdu związane z użyciem pojazdu i niewłaściwym użyciem Przedmiotu najmu (w szczególności wyrządzone osobom trzecim) oraz użyciem w sposób sprzeczny z celem i postanowieniami Umowy najmu, Regulaminu oraz pozostałymi ustalonymi przez Strony.

2. Najemca odpowiedzialny jest za szkody, straty, czy tez zmniejszenie wartości Przedmiotu najmu spowodowane w trakcie trwania najmu, których nie obejmuje Ubezpieczenie samochodu, w którym ubezpieczony jest samochód, a w szczególności, gdy Najemca lub/i osoba użytkująca pojazd za jego zezwoleniem/wskazaniem spowodowała szkodę w którymkolwiek z następujących wypadków:

a) umyślnie spowodowanej szkodzie lub wynikającej z rażącego niedbalstwa,

b) prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,

c) prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających,

d) prowadzenie pojazdu nie posiadając uprawnień do kierowania pojazdem danego typu,

e) oddalenia się z miejsca wypadku bez uzasadnionej prawnie przyczyny,

f) złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności, przyczyn powstania szkody,

g) uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/h albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego,

h) powstanie szkody, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego do prowadzenia pojazdu,

i) kradzieży pojazdu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe,

j) kradzieży pojazdu, w przypadku gdy Najemca nie jest w stanie dostarczyć kluczyków do pojazdu lub dowodu rejestracyjnego pojazdu,

k) innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis,

l) Najemca/Użytkownik jest sprawcą innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia oraz polis,

m) Najemca/Użytkownik nie posiada ważnego prawa jazdy lub utracił uprawnienia do kierowania pojazdem w trakcie trwania u m o w y , n p . p o p r z e z odebranie przez policję.

3. W przypadkach opisanych powyżej szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca oraz osoby użytkujące pojazdy za jego zezwoleniem/wskazaniem jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polis, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia pojazdu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia pojazdu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień. Kopię dokumentów ubezpieczeniowych Wynajmujący przekazuje w chwili wydania pojazdu. Postanowienia OWU zawartych umów ubezpieczenia są dostępne pod adresem: mirent.pl/ubezpieczenia, natomiast polisy AC zostają przekazane wraz z dowodem zawarcia polisy OC albo są dostępne w siedzibie spółki.

4. Najemca jest zobowiązany do: natychmiastowego poinformowania Wynajmującego, a w uzasadnionych przypadkach także policji, o każdej szkodzie i o ewentualnych roszczeniach innych osób spowodowanych użytkowaniem samochodu; do zabezpieczenia samochodu przez doprowadzenie go na własny koszt do parkingu strzeżonego w przypadku nieskorzystania z Assistance, jak też do poinformowania o miejscu w którym znajduje się pojazd; do rzetelnego wypełnienia niezbędnej dokumentacji w celu przedstawienia w Towarzystwie Ubezpieczeniowym (raport z miejsca wypadku, ksero prawa jazdy oraz ważnego dowodu potwierdzającego tożsamość).

5. Jeżeli uszkodzenie nastąpiło w wyniku kolizji/wypadku drogowego z winy osób trzecich lub innych przyczyn niezawinionych przez Najemcę, lecz przy udziale osób trzecich, Najemca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich starań celem uzyskania pisemnego oświadczenia od uczestnika kolizji/wypadku i ewentualnych świadków zdarzenia oraz do powiadomienia policji celem spisania stosownego protokołu.

VII. ROZWIĄZANIE NAJMU

1. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę w całości lub części w trybie natychmiastowym w razie jej niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez drugą Stronę, pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania drugiej Strony do wykonania zobowiązania i wyznaczenia jej w tym celu odpowiedniego, dodatkowego terminu, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień ustalonych przez Strony.

2. Wynajmującemu przysługuje prawo wypowiedzenia stosunku najmu pojazdu w trybie natychmiastowym jeżeli Najemca:

a) narusza istotne postanowienia zawarte w Umowie najmu, Regulaminie, ogólnych warunkach najmu i warunkach ubezpieczenia,

b) używa pojazdu w sposób sprzeczny z Umową najmu, Regulaminem (w szczególności ustaleniami określonymi w rozdziale III) lub przeznaczeniem pojazdu,

c) zaniedbuje pojazd do tego stopnia, że zostaje on narażony na uszkodzenie lub utratę,

d) udostępnia go osobom nieuprawnionym,

e) wyjechał za granicę bez zgody i wiedzy Wynajmującego,

f) opóźnia się z zapłatą czynszu za dwa okresy płatności i nie dokonał zapłaty pomimo otrzymania wezwania do zapłaty,

g) nie dokonał uzupełnienia kaucji w terminie wskazanym w pkt. IV. ust. 13.

3. Jeżeli umowa ulegnie rozwiązaniu na skutek oświadczenia Wynajmującego złożonego w związku z opóźnieniem Najemcy w zapłacie należności wynikających z umowy, Wynajmujący, po uregulowaniu wszystkich zaległości przez Najemcę, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Najemcę oświadczenia w przedmiocie rozwiązania umowy może zaproponować Najemcy zawarcie Umowy najmu na dotychczasowych zasadach, bez dodatkowych kosztów. Brak odpowiedzi Najemcy w terminie 2 dni od otrzymania propozycji Wynajmującego uważa się za akceptację zawarcia Umowy najmu na powyższych warunkach. W przypadku Najemcy będącego konsumentem brak odpowiedzi w powyższym terminie poczytuje się za odmowę zawarcia Umowy najmu na powyższych warunkach.

4. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Najemcy z obowiązku zapłaty zaległych płatności wraz z należnymi odsetkami. W przypadku rozwiązania umowy najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Wynajmującemu użytkowanego pojazdu zgodnie z pkt. VII ust. 11 Regulaminu.

5. W przypadku braku zwrotu pojazdu przez Najemcę, Wynajmujący będzie uprawniony do jego odbioru od Najemcy, a także do obciążenia Najemcy kosztami z tym związanymi (m.in. koszt paliwa, dojazdu, kierowcy) oraz opłatą za przywłaszczenie pojazdu, według pkt. 4 Tabela Opłat.

6. Najemca upoważnia Wynajmującego, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy i niezwrócenia ruchomości w żądanym terminie, do wejścia na posesję, do pomieszczeń Najemcy i do przejęcia ruchomości, względnie do jej unieruchomienia, również za pośrednictwem osoby trzeciej, na koszt Najemcy.

7. Najemca uznaje, że przejęcie ruchomości, względnie jego unieruchomienie w tym trybie, nie stanowi naruszenia jego posiadania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

8. Najpoźniej w dniu przekazania pojazdu Najemca wpłaca na rzecz Wynajmującego kaucję (depozyt). W przypadku rozwiązania umowy z powodu braku zapłaty w terminie albo powstania jakiegokolwiek zobowiązania na podstawie niniejszej umowy, Regulaminu lub Cennika w trakcie trwania umowy Wynajmujący może rozliczyć przysługujące mu wobec Najemcy należności, z wpłaconym przez Najemcę depozytem, w terminie według uznania Wynajmującego. Pozostała część depozytu może zostać zaliczona na poczet innych należności wynikających z niniejszej umowy, w szczególności należności z tytułu utraconego przez Wynajmującego przychodu na skutek przedterminowego zakończenia najmu i nieplanowanego przestoju pojazdu będącego przedmiotem najmu. Po zakończeniu niniejszej umowy i dokonaniu zapłaty wszystkich należności na rzecz Wynajmującego, kaucja podlega zwrotowi na rzecz Najemcy w terminie 7 dni od daty zwrotu pojazdu. W przypadku skorzystania z depozytu przez Wynajmującego Najemca jest zobowiązany do uzupełnienia brakującej kwoty w terminie 3 dni od wezwania pod rygorem wypowiedzenia Umowy najmu w trybie natychmiastowym.

9. W przypadku rozwiązania umowy w trybie określonym w pkt. VII ust. 2. i 3. Regulaminu oraz braku zwrotu samochodu w terminie wskazanym w pkt VII ust. 11, Wynajmujący lub osoba/pomiot uprawniona/y przez Wynajmującego – może dokonać unieruchomienia pojazdu lub jego otwarcia oraz odholować lub przejechać pojazdem do siedziby Wynajmującego, niezależnie od miejsca w którym samochód się znajduje. Z przyczyn uzasadnionych treścią zawartej Umowy najmu, uprawnienia i upoważnienia dokonane przez Najemcę do dokonania czynności wskazanych w zdaniu poprzednim przez Wynajmującego lub/i osobę/podmiot i uprawnioną/y mają charakter nieodwołalny. Rozwiązanie umowy (niezależnie od jego trybu) nie powoduje utraty uprawnień udzielonych przez Najemcę, określonych w zdaniach poprzednich.

10. W razie zwłoki z zapłatą Najemca zostanie obciążony przez Wynajmującego kosztami windykacji poniesionymi w celu wyegzekwowania zobowiązania, niezależnie od pozostałych uprawnień przewidzianych niniejszą umową. Zapis ten nie dotyczy Najemcy będącego konsumentem.

11. W wypadku wypowiedzenia przez Wynajmującego Umowy najmu z terminem natychmiastowym Najemca jest zobowiązany niezwłocznie wskazać miejsce postoju Pojazdów będących przedmiotem najmu i zwrócić je do najbliższego oddziału Wynajmującego w terminie nie dłuższym niż 12 godzin. Jeżeli pojazd zostanie zwrócony w miejscu innym, niż to zostało ustalone w chwili rozpoczęcia najmu, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami transportu pojazdu do w/w ustalonego między stronami miejsca.

12. Wezwanie do zapłaty może nastąpić na piśmie, w formie korespondencji przesłanej na adres Najemcy lub w drodze korespondencji elektronicznej przesłanej na wskazany przez Najemcę adres.

13. Wypowiedzenie Umowy najmu może nastąpić na piśmie, w formie korespondencji przesłanej na adres Najemcy lub w drodze korespondencji elektronicznej przesłanej na wskazany przez Najemcę adres lub też bez zachowania formy pisemnej w sytuacji opisanej w pkt. VII ust. 2. Regulaminu.

14. Najemca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Wynajmującego o wszelkich roszczeniach osób trzecich, skierowanych do ruchomości. W wypadku skierowania takich roszczeń Najemca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować te osoby lub organy prowadzące odpowiednie postępowania o tym, że właścicielem ruchomości jest Wynajmujący. Niedopełnienie tego warunku skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości 1/30 stawki miesięcznej czynszu pojazdu, którego dotyczy umowa, za każdy dzień, licząc od dnia skierowania do Najemcy roszczeń przez osobę trzecią.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdorazowo jeżeli Regulamin stanowi o Najemcy, zapisy niniejszego regulaminu dotyczą także Użytkownika.

2. Najemca oświadcza, że wyraża nieodwołalną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w umowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wynajmu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

3. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie obejmującym imię, nazwisko i adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail, przez Fleet Poland z siedzibą w Krakowie (30-663), ul. Wielicka 181A/33, w celach marketingowych. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub/i inną osobę wskazaną przez niego obowiązków wynikających z Umowy Wynajmujący będzie uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od Umowy najmu. W przypadku niewywiązania się przez Najemcę z płatności, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530), jego dane personalne zostaną przesłane do Krajowego Rejestru Długów.

4. Jeżeli Najemca wręczy lub wręczył Wynajmującemu na zabezpieczenie płatności weksel własny częściowo uzupełniony, to wyraża on zgodę na uzupełnienie go przez Wynajmującego koniecznymi ustawowo elementami, a w szczególności datą płatności wg uznania Wynajmującego, nie krótszą niż 7 dni, i kwotą odpowiadającą maksymalnie aktualnemu na dzień wypełnienia zadłużeniu wobec Wynajmującego.

5. Wszelkie postanowienia Regulaminu lub Umowy najmu naruszające prawa konsumenta nie odnoszą skutku w stosunku do najemców będących konsumentami.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem i Umową najmu zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Spory mogące powstać w związku z niniejszą umową podlegają rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby wynajmującego. Zapis powyższy nie dotyczy konsumentów.

8. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy Najmu.

 

Fleet Poland Sp. z o.o.

ul. Wielicka 181A/33

30-663 Kraków

www.fleetpoland.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego