• Pon - Pt. 9.00 - 17.00
 • 30-818 Kraków, ul. Gersona 30

RODO

Niniejszy Obowiązek informacyjny RODO jest Polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest Fleet Poland Sp. z o.o. ulica Gersona 30, 30-818 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie KRS 0000615791, NIP: 6793127559, Regon: 364348184.

2. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY I W JAKIM CELU I JAK DŁUGO?

 1. Głównym powodem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe, jest zawarcie i wykonanie umowy wynajmu pojazdu oraz podjęcie czynności przed zawarciem umowy (np. rezerwacja pojazdu przez nasz serwis internetowy i kontakt z Tobą w celu uzgodnienia szczegółów wynajmu), a także obsługa skarg i reklamacji.  Przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko, adres pocztowy, nr telefonu, adres email, NIP (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą), kod pocztowy, miejscowość, kraj zamieszkania, pesel, numer dowodu osobistego, numer paszportu, numer prawa jazdy. Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla przedstawienia oferty rezerwacji, maksymalnie 6 miesięcy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia rezerwacji i zawarcia umowy. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 7 lat.
 2. W przypadku, gdy wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych (w tym marketingu bezpośredniego) z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej w celu przedstawienia ofert, reklam i promocji, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych osobowych. Przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email. Dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody. Podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy najmu.  Dane będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia udzielonej zgody lub złożenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż 7 lat.
 3. Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach podatkowych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy najmu.  Dane będą przetwarzane przez okres 7 lat.
 4. Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów. W szczególności chodzi o:
  • dochodzenie zapłaty należności z tytułu zawartej umowy najmu. Przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego.  Przetwarzanie będzie dokonywane aż do przedawnienia roszczeń z umowy lub ich wcześniejszego zaspokojenia, nie dłużej niż 7 lat.
  • zabezpieczenie mienia powierzonego, w szczególności celem lokalizacji wynajętego pojazdu w razie jego utraty, przywłaszczenia, kradzieży oraz weryfikacji należytego wykonania umowy (np. zakaz opuszczania terytorium państwa/państw). Przetwarzane dane osobowe to: dane identyfikacyjne, dane lokalizacyjne wynajętego pojazdu, trasa przejazdu. Przetwarzanie będzie dokonywane przez okres 2 lat od zwrotu przez najemcę pojazdu.
 5. Twoje dane będziemy przetwarzać w celu weryfikacji Twojej wiarygodności płatniczej, jako najemcy za pośrednictwem Krajowego Rejestru Długów. Przetwarzane dane osobowe to: pesel, NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej). Dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody, a podanie danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne dla zawarcia umowy najmu, a dane będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia udzielonej zgody.
 6. Podczas Twojej wizyty na stronie internetowej automatycznie zbierane będą dane dotyczące Twojej wizyty. Więcej informacji otrzymasz zapoznając się z naszą Polityką cookies.

3. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator danych przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

 1.     w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
 2.     rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
 3.     w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
 4.     w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
 5.     nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
 6.     z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
 7.     nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
 8.     zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

4. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE?

Odbiorcami Twoich danych będą:

 • nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
 • nasi dostawcy usług -m.in. usługi księgowe, prawne, informatyczne, bankowe i usługi związane z technologią, agencje reklamowe;
 • inni odbiorcy – np. firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne;
 • organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami;
 • podmioty i organy powołane do nakładania i egzekwowania opłat za korzystnie z dróg publicznych oraz grzywien, mandatów karnych.

5. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?

 • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do zaprzestania przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
 • jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Realizacji powyższych praw możesz dokonać drogą mailową na adres:   lub zwracając się do nas formie pisemnej na adres: Fleet Poland Sp. z o.o. ul. Gersona 30, 30-818 Kraków.

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!